Let’s Make Ice Cream!

lets make ice cream

Here is a small bag.
Put milk in it.
Put sugar in it.
Then shake it.

Here is a big bag.
Put ice in it.
Put salt in it.
Put the small bag in it.
Then shake it.
Ta-da! It’s sweet ice cream.


Key words

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *